แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน

แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือเฉพาะกิจ
***การกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ จะเป็นประโยชน์กับท่านในการขอรับความช่วยเหลือ***
หน่วยงานที่รับสมัคร:
ONLINE
v
พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลนิติบุคคล
v
ชื่อองค์กร:
ที่อยู่ของสถานประกอบการ
v
v
v
ข้อมูลผู้ประสานงาน (คนของหน่วยงานที่ติดต่อได้)
v
ประเด็นเรื่องขอความช่วยเหลือ
# 
รายละเอียดขอความช่วยเหลือ 
Collapseประเด็นขอความช่วยเหลือ: ผลกระทบจากกพายุโซนร้อน ปาบึก(ทางอ้อม)-ขาดรายได้-กรุณาระบุมูลค่าความเสียหาย
 10 ล้านบาทขึ้นไป
 5,000,001 - 10,000,000 บาท
 3,000,001 - 5,000,000 บาท
 1,000,001 - 3,000,000 บาท
 500,001 - 1,000,000 บาท
 300,001 - 500,000 บาท
 100,001 - 300,000 บาท
 50,001 - 100,000 บาท
 0 -50,000 บาท
Collapseประเด็นขอความช่วยเหลือ: ผลกระทบจากกพายุโซนร้อน ปาบึก(ทางตรง)-อาคาร/สถานที่เสียหาย-กรุณาระบุมูลค่าความเสียหาย
 10 ล้านบาทขึ้นไป
 5,000,001 - 10,000,000 บาท
 3,000,001 - 5,000,000 บาท
 1,000,001 - 3,000,000 บาท
 500,001 - 1,000,000 บาท
 300,001 - 500,000 บาท
 100,001 - 300,000 บาท
 50,001 - 100,000 บาท
 0 -50,000 บาท
Collapseประเด็นขอความช่วยเหลือ: ผลกระทบจากกพายุโซนร้อน ปาบึก(ทางตรง)-สินค้า/ผลิตภัณฑ์เสียหาย-กรุณาระบุมูลค่าความเสียหาย
 10 ล้านบาทขึ้นไป
 5,000,001 - 10,000,000 บาท
 3,000,001 - 5,000,000 บาท
 1,000,001 - 3,000,000 บาท
 500,001 - 1,000,000 บาท
 300,001 - 500,000 บาท
 100,001 - 300,000 บาท
 50,001 - 100,000 บาท
 0 -50,000 บาท
Collapseประเด็นขอความช่วยเหลือ: ผลกระทบจากกพายุโซนร้อน ปาบึก(ทางตรง)-เครื่องจักร/ยานพาหนะ/อุปรณ์เสียหาย-กรุณาระบุมูลค่าความเสียหาย
 10 ล้านบาทขึ้นไป
 5,000,001 - 10,000,000 บาท
 3,000,001 - 5,000,000 บาท
 1,000,001 - 3,000,000 บาท
 500,001 - 1,000,000 บาท
 300,001 - 500,000 บาท
 100,001 - 300,000 บาท
 50,001 - 100,000 บาท
 0 -50,000 บาท
รายละเอียดความช่วยเหลือที่ต้องการ
กรุณาระบุรายละเอียดความช่วยเหลือที่ต้องการ (โดยเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อและกรุณาระบุลำดับความสำคัญ)
มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0
หากท่านประสงค์เข้าร่วม “9 มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0”กรุณาเลือกมาตรการที่ท่านประสงค์จะเข้าร่วม(ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
บันทึก
ยกเลิก