รายละเอียดข้อมูลกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 

(กองทุน 20,000 ล้านบาท)

 

1. สรุปหลักการของกองทุนฯ


2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ 


3. ประกาศหลักเกณฑ์และรับคำขอสินเชื่อรายจังหวัด


4. สำหรับผู้ประกอบการ-แบบฟอร์มใบคำขอสินเชื่อ/ร่วมลงทุน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  (PDF File)  || (Word File)

 

5.สำหรับหน่วยงานรัฐ-แบบข้อมูลเบื้องต้นหน่วยร่วมดำเนินการตามแนบ (PDF File)  
|| (Word File)

 

6.ไฟล์ LOGO และ BANNER

 

7.ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

 

8.กำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561