รายละเอียดกองทุนนวัตกรรม 2,500 ล้านบาท 


 
1. กองทุนนวัตกรรม 2,500 ล้านบาท